خانه / حقوق نفت و گاز / حقوق بین الملل نفت و گاز / بررسی اصل همکاری در بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز

بررسی اصل همکاری در بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز

الگوی حقوقی برداشت از مخازن مشترک هیدروکربنی بهدلیل مالکیت همزمان دو یا چند کشور مستقل بر این مخازن از اهمیت بهسزایی برخوردار است. این الگو هم متأثر از ملاحظات فنی لازم برای بهرهبرداری از مخازن مشترک هیدروکربنی است و هم متأثر از ملاحظات حقوقی. ملاحظات حقوقی خود متأثر از ارادهی سیاسی کشورهای صاحب مخزن برای اجرایی کردن ملاحظات فنی است. ابتداییترین اصلی که باید در بهرهبرداری از میادین مشترک مورد توجه قرار گیرد، مدیریت صیانتی مخزن است که اجرای آن در مخازن مشترک نیازمند تلاش و خواست تمامی دولتهای صاحب مخزن بوده و باید با هماهنگی همه ی صاحبان مخزن به اجرا درآید. بنابراین تمامی ملاحظات حقوقی الگوی حقوقی برداشت از این مخازن باید بهنحوی در راستای تحقق اصل مدیریت صیانتی از مخزن مشترک تنظیم گردد. از سوی دیگر ممکن است عبور منابع طبیعی نفت یا گاز از خطوط تحدید حدود دریایی و زمینی موجب بروز اختلافات بینالمللی و تهدید صلح و ثبات گردد.

دریافت اصل مقاله- هاتف ستاری اسمرود

این مقاله در نشریه اکتشاف و تولید نفت و گاز شماره ۱۴۴ توسط آقای ستاری منتشر شده است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*