خانه / سیاستگذاری نفت و گاز / مدیریت فناوری در صنعت نفت / تدوین نقشه‌راه فناوری‌های ازدیاد برداشت نفت: رویکرد پویایی سیستمی

تدوین نقشه‌راه فناوری‌های ازدیاد برداشت نفت: رویکرد پویایی سیستمی

در این تحقیق به بررسی رفتار پویای مدل تدوین نقشه‌راه فناوری‌های ازدیاد برداشت نفت با هدف کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه داخلی با روش پویایی سیستم‌ها پرداخته شده است. براساس داه‌ها و نظرات خبرگان متغیرهای کلیدی شناسایی و روابط علی حلقوی میان این متغیرها ترسیم شده و سپس روابط ریاضی میان این متغیرها براساس روابط موجود در پیشینه تعیین و براین اساس سیستم مورد نظر به صورت مدلی ریاضی با شبیه‌سازی کامپیوتری به وسیله نرم افزار ونسیم در دوره زمانی تقریباً دوساله اجرا شد. نتایج تحقیق دو نوع رفتار پویای نوسانی و هدف‌جو را برای متغیرهای مدل نشان داد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پویا بیان می‌دارد که افزایش بلوغ فناوری و آموزش سبب کاهش هزینه‌ها و افزایش در پیچیدگی فناوری سبب افزایش در هزینه‌ها می‌شود. از طرفی فناوری بسیار بالغ، پیچیدگی بالا و سطح بالایی از آموزش به عنوان بهترین سناریو انتخاب شد چرا که این مجموعه پارامترها کم ترین هزینه را به دنبال داشتند.

رادفر رضا، کیارسی حیدر پگاه، البرزی محمود، طلوعی اشلقی عباس. تدوین نقشه‌راه فناوری‌های ازدیاد برداشت نفت: رویکرد پویایی سیستمی . فصلنامه پژوهش های سیاست گذاری وبرنامه ریزی انرژی. ۱۳۹۷; ۴ (۱۳) :۸۹-۱۲۲

link

لطفا نظرات خود را در این زمینه به وب سایت ارسال فرمایید.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*