خانه / بازیگران نفت و گاز / کشورهای نفتی / آمریکا / توسعه صنعت نفت و گاز شیل آمریکا و پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن بر بازار جهانی انرژی

توسعه صنعت نفت و گاز شیل آمریکا و پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن بر بازار جهانی انرژی

تعامل میان انرژی و سیاست را به بهترین وجه میتوان در سیاستهای مداخلهگرایانه ایالات متحده آمریکا در عرصه انرژی مشاهده کرد. ایالات متحده سیاستهای متنوعی طی دورههای مختلف برای کاهش آسیبهای ناشی از وابستگی فزاینده به منابع انرژی اتخاذ کرده و در نتیجه آن، در سالهای اخیر وابستگی این کشور به واردات انرژی به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرده است؛ افزایش تولید داخلی انرژی بهدنبال توسعه صنعت نفت و گاز نامتعارف(شیل) و نیز صرفهجویی در مصرف انرژی از عمدهترین دلایل این کاهش وابستگی بوده است. بررسیهای این تحقیق بر اساس رویکرد تحلیلی و توصیفی نشان میدهد، حرکت به سوی استقلال انرژی بهواسطه پیشرفتهای فنی در صنعت نفت و گاز شیل، چهره اقتصاد سیاسی حوزه انرژی را دگرگون کرده و قدرت مانور آمریکا در بازار انرژی را بهنحو چشمگیری افزایش داده است. در این راستا تسهیل سرمایهگذاری در صنعت نفت، توسعه صنایع تکمیلی نفت و گاز، تولید کالاهای با ارزش افزوده بیشتر و اجتناب از خامفروشی از جمله راههای مقاومسازی صنعت نفت و اقتصاد در مقابل بحران کاهش قیمتهای جهانی بهشمار میرود.

این مقاله در شماره ۱۳۹ نشریه اکتشاف و تولید نفت و گاز به همت دکتر محمد صیادی و آقای یونس خداپرست منشتر شده است.

دریافت اصل مقاله

این مطلب قابلیت نقد و بررسی توسط دوستان را دارد.

gas-drilling

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*