خانه / بازیگران نفت و گاز / کشورهای نفتی / اثر وفور منابع انرژی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده‌ نفت (رویکرد PSTR)

اثر وفور منابع انرژی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده‌ نفت (رویکرد PSTR)

هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه تأثیرات آستانه­ای وفور منابع انرژی بر رشد اقتصادی ۲۷ کشور صادرکننده­ نفت، طی دوره ۲۰۱۳-۲۰۰۲ است. برای این منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. بدین ترتیب سهم صادرات سوخت از صادرات کالایی (شاخص وفور منابع) به‌عنوان متغیر انتقال، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد که یک رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد. براساس نتایج تحقیق مقدار آستانه­ای متغیر انتقال برابر ۰۵۶۵/۴ و پارامتر شیب برابر ۲۶۶۲/۱۴۰ برآورد شده است. همچنین لحاظ نمودن تنها یک تابع انتقال با یک حد آستانه­ای برای برآورد غیرخطی مدل کفایت می­کند. در رژیم اول وفور منابع دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی بوده که این تأثیر با عبور از حد آستانه­ای و در رژیم دوم بیشتر شده است. نتایج حاکی از آنست که در کشورهایی که وفور منابع انرژی بالاتری دارند، از درآمدهای نفتی بالایی برخوردارند و از آنجایی که نفت یکی از بخش‌های اقتصادی کشورهای صادرکننده­ی نفت است که سهم زیادی در اقتصاد این کشورها دارد، افزایش قیمت آن باعث رونق این بخش و افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی می­شود که این امر نیز موجب افزایش تولید کل و رشد اقتصادی می‌گردد.

این مقاله در شماره ۵۴ نشریه مطالعات اقتصاد انرژی توسط صمد حکمتی فرید ، خلیل جهانگیری، فهمیده فتاحی  منتشر شده است.

The Effect of Energy Resource Abundance and Economic Growth in Oil-Exporting Countries