خانه / اقتصاد سیاسی نفت / مذاکرات بین المللی نفت و گاز

مذاکرات بین المللی نفت و گاز

لزوم توجه به حقوق انگلستان در قراردادها

متاسفانه علی رغم شیوع بسیار زیاد، استفاده از حقوق انگلستان در قراردادهای نفتی، توجه چندانی در ایران به این رژیم حقوقی نمی شود. متخصصان حقوقی می دانند که رژیم حقوقی انگلستان با فرانسه متفاوت است لذا باید واژگان و مفاهیم ...

متن کامل »

مذاکرات درتجارت بین الملل

آشنایی با قوانین نفت، اساس نامه های شرکت های متولی و … می تواند زمینه فهم عمیق تر سیر تحول و تطور نگرشی را در حوزه نفت کشور فراهم سازد لذا از طریق پیوند زیر می توانید قوانین نفت جمهوری ...

متن کامل »