خانه / بسته ویژه / اقتصاد مقاومتی و نفت / الزامات تحقق سیاست های برنامه ی ششم توسعه در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز

الزامات تحقق سیاست های برنامه ی ششم توسعه در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز

برنامهی توسعهی پنجسالهی کشور از جمله اسناد بالادستی کشور است که جهتگیری اصولی بخشهای مختلف کشور را مشخص میکند. بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور بهعنوان راهبردیترین بخش این صنعت در برنامهی ششم توسعهی کشور مورد توجه سیاستگذار واقع شده و موضوعات مهمی از قبیل افزایش مستمر ضریب بازیافت، دانشبنیان کردن صنعت نفت و گاز و جمعآوری گازهای همراه از مهمترین بندهای مطرح شده در آنست. در این تحقیق ضمن بررسی درجهی تحقق اهداف برنامههای سوم تا پنجم توسعه در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز، الزامات تحقق اهداف برنامهی ششم توسعه در این بخش بررسی شده است. جهت دستیابی به اهداف مترتب بر این سیاستها، اتخاذ راهکارهایی از قبیل پیگیری سیاستهای توسعه و بهرهبرداری حداکثری از میادین مشترک نفت و گاز جهت کاهش عدمالنفع فراوان تأخیر در بهرهبرداری، فراهمسازی سازوکارهای دستیابی به فنآوریهای نوین و بومیسازی و تجاریسازی آن و ترغیب، افزایش ضریب بازیافت و حمایت از بخش خصوصی برای مشارکت در پروژههای جمعآوری گازهای همراه ضروری است.

6th policy

منتظر نقد وتحلیل های دوستان پیرامون این مطلب هستیم.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*