خانه / مسائل فنی نفت و گاز / بررسی شیل ها به عنوان منابع نامتعارف – لطفی یار، چهرازی، ثابتی

بررسی شیل ها به عنوان منابع نامتعارف – لطفی یار، چهرازی، ثابتی

در دهههای گذشته با توجه به افزایش قیمت سوختهای فسیلی، بررسی منابع نامتعارف هیدروکربوری بهویژه شیلهای نامتعارف از سوی بسیاری از کشورها از جمله ایالت متحده آمریکا مورد توجه قرار گرفته است. شیلها۱  سنگهای رسوبی دانهریزی هستند که در محیطهای آرام رسوب میکنند و تخلخل بالا و نفوذپذیری بسیار پایینی در حد نانودارسی دارند. شیل، بسته به مقدار و نوع مواد آلی و میزان پختگی میتواند هم بهعنوان شیل نفتی و هم شیل گازی شناخته شود. در مقاله پیشرو خصوصیات این دسته از منابع نامتعارف مرور گردیده است. از نظر خواص شیمیایی، در مقایسه با نفتخام، نفتشیل سنگین و ویسکوز بوده و بهعلت وجود مقادیر بالای ترکیبات اکسیژندار و نیتروژندار، دارای گراویته ویژه بالا در حدود ۹/۰-۱ است. خواص مکانیکی شیل نفتی تحت تأثیر درجه حرارت بوده و خصوصیات مکانیکی آن در شرایط دمایی مختلف متغیر است. آنالیزهای پتروفیزیکی نمونههای شیلی شامل محاسبه تخلخل، اشباع آب، چگالی و … بوده که با دادههای حاصل از تجزیه مغزه کالیبره میشوند. تکنیکهای چاهپیمایی توسعه یافته برای شیلهای نفتی، برای شیلهای گازی هم کاربرد دارند. شیلهای نفتی با استفاده از حفاری سطحی و یا برجا برداشت میشوند. شیل گازی بهعنوان سنگ دانهریز غنی از مواد آلی دارای ذخیره اقتصادی گازی تعریف میشود. گاز میتواند در شکستگیها، منافذ و یا بهصورت جذب شده در سطح رس یا کروژن حضور داشته باشد. شیلهای گازی با برانگیختگی از طریق شکستگی برداشت خواهند شد. پارامترهای بررسی شیلهای گازی شامل مقدار کل کربن آلی و میزان بلوغ است. وجود شیلهای نفتی و گازی در ایران به اثبات رسیده است.

در مقاله ای که توسط خانم لطفی یار و آقایان چهرازی و ثابتی ارائه شده است به این موضوع پرداخته شده است.

دانلود بررسی شیل ها به عنوان منابع نامتعارف

لطفا تحلیل های دیگری در این زمینه ارائه فرمایید.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*