خانه / سیاستگذاری نفت و گاز / استراتژی انرژی / توسعه ی راهبردهای مدیریت بهبود بهره وری در مخازن نفتی و گازی ایران

توسعه ی راهبردهای مدیریت بهبود بهره وری در مخازن نفتی و گازی ایران

در مقاله ای که توسط آقایان شادی زاده، فخریان و هاتفی به موضوع توسعه ی راهبردهای مدیریت بهبود بهره وری در مخازن نفتی و گازی ایران پرداخته شده است. در چکیده این مقاله امده است:

فرایندهای بهبود بهرهوری۱ (IOR) به طور کلی تمام اقداماتی که باعث افزایش بازدهی از مخازن نفتی و گازی شود را در برمی گیرند. هدف اصلی از انجام این مقاله توسعه ی راهبردهای مدیریت IOR در مخازن نفتی و گازی ایران می باشد زیرا بازدهی این مخازن پایین است. برای رسیدن به این هدف، مصاحبه با متخصصان با تجربه ی ایرانی به عنوان روش جمع آوری اطلاعات و پی بردن به چالش های صنعت نفت ایران در حوزه ی فرایندهای IOR انتخاب شد. این چالش ها در دسته های زیر مورد بررسی قرار گرفتند : منابع انسانی، فناوری، منابع مالی، اهمیت فرایندهای IOR، سلامت، ایمنی و محیط زیست۲ (HSE)  و در نهایت اقدامات فنی مرتبط با تولید. در پایان هر دسته بندی، راهکارهای توصیه شده بوسیله ی کارشناسان برای حل چالش ها ارائه شده است. به عنوان بخشی از نتایج این مطالعه، وابستگی اقتصاد کشور به نفت و گاز، سطح پایین فناوری و مدیریت کوتاه مدت به عنوان مهمترین چالش های صنعت نفت شناخته شدند. تعامل سازنده با شرکت های بین المللی، ایجاد نظام یکپارچه ی مدیریت مخازن، اصلاح سیستم مدیریت انتقال دانش و در نهایت کاهش ریسک سرمایه گذاری در ایران از طریق طراحی نسل جدید قراردادهای نفتی و گازی از جمله مهمترین راهکارها برای غلبه بر چالش ها و مشکلات پیش روی افزایش بازدهی از مخازن است.

دانلود توسعه ی راهبردهای مدیریت بهبود بهره وری در مخازن نفتی و گازی ایران

لطفا در این زمینه، نظرات خود را ارسال فرمایید.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*