خانه / سیاستگذاری نفت و گاز / مدیریت فناوری در صنعت نفت / بررسی چرایی نیاز صنعت نفت به بستر فن آورانه ی مدیریت دانش

بررسی چرایی نیاز صنعت نفت به بستر فن آورانه ی مدیریت دانش

جایگاه مدیریت دانش در توسعه صنعت نفت انکارناپذیر است. در مقاله ای که به تازگی توسط آقای محمد راهرو احمدی و خانم مریم خرم نوشته شده است به این ضرورت اشاره شده است در چکیده این مقاله آمده است: دانش که بهعنوان یکی از مزایای رقابتی سازمان درنظر گرفته میشود نقش بسیار مهمی در ارتقاء دانش سازمانی، کیفیت تصمیمگیری، انجام سریعتر و بهتر کارها، صرفهجویی در زمان و هزینه و … دارد. بهعلاوه تعداد زیادی روشهای مبتنی بر فنآوری اطلاعات مدیریت دانش را پشتیبانی میکنند. هدف این تحقیق بررسی چرایی و نقش فنآوری در تسهیل مدیریت دانش در صنعت نفت و گاز است. در تحقیق حاضر دلایل نیاز به مدیریت دانش در صنعت نفت و گاز بررسی شده و با توجه به ماهیت و شرایط حاکم بر این صنعت نتیجهگیری شده که ارائهی نرمافزار خاص این حوزه جهت کمک به یکپارچهسازی فعالیتهای دانشی و اجرای فرآیند مدیریت دانش اقدام مناسبی است.

دریافت اصل مقاله

لطفا نظرات و مطالب خود را در این زمینه جهت انتشار در وب سایت در اختیار ما قرار دهید.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*