خانه / نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران / بررسی رهبری و کشف قیمت بین بازارهای اسپات اوپک و آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت

بررسی رهبری و کشف قیمت بین بازارهای اسپات اوپک و آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت

این مقاله به بررسی ارتباط بازارهای آتی و اسپات برای دو نوع نفت شاخص وست تگزاس اینترمدیت (WTI) و اوپک با استفاده از داده های ماهانه از ژانویه ۲۰۰۳ تا نوامبر ۲۰۱۴ می پردازد. به همین منظور، الگوی خود رگرسیونی برداری، آزمون جوهانسن، الگوی تصحیح خطای برداری و آزمون علیت گرنجری مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج آزمون جوهانسن حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین قیمت های اسپات اوپک و آتی نفت WTI است. بر اساس آزمون علیت گرنجری در کوتاه مدت، علیتی بین بازارهای اسپات اوپک و آتی نفت WTI برقرار نیست، اما در بلندمدت وجود علیتی دو سویه بین این بازارها تأیید شد. الگوی تصحیح خطای برداری شواهدی مبنی بر نقش مسلط بازار آتی نفت WTI در رهبری و کشف قیمت ارائه می کند. نتایج توابع عکس العمل آنی نشان می دهد اثر شوک قیمت اسپات بر قیمت آتی مثبت و میرا می باشد در حالی که اثر شوک قیمت آتی بر قیمت اسپات منفی و پایدار است. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، تأثیرگذارترین متغیر در توضیح واریانس قیمت اسپات اوپک، متغیر قیمت اسپات اوپک بوده و پس از آن ذخایر نفت آمریکا می باشد.
این مقاله توسط منا عجرش کریمی، محمدامین کوهبر، جعفر قاسمی ورنامخواستی و سید ناصر سعیدی در شماره ۵۰ نشریه اقتصاد انرژی منتشر شده است.

دریافت اصل مقاله

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*