خانه / سیاستگذاری نفت و گاز / مطلب میهمان: به‌کاوی اولویت‌های فناورانة بالادستی صنعت نفت: تجربه‌های عربستان و ژاپن

مطلب میهمان: به‌کاوی اولویت‌های فناورانة بالادستی صنعت نفت: تجربه‌های عربستان و ژاپن

شناسایی اولویت های فناورانه در صنعت نفت هر کشور، اهمیت فوق العاده ای دارد. در وضعیت امروز، با توسعه منابع نفتی غیرمتعارف (نفت های رستی) بر اهمیت این فناوری های افزوده شده است. مقاله زیر که در شماره زمستان 92 نامه سیاست علم و فناوری توسط آقای مجتبی کریمی، نوشته و منتشر شده است به اولویت های فناوری در دو کشور عربستان و ژاپن پرداخته است. در چکیده این مقاله آمده است: شرايط ويژة حوزة بالادستي صنعت نفت ايران مانند نوع مخازن ايران (كه اغلب از جنس كربناته شکافدار هستند) و ورود مخازن به نیمة دوم عمر خود، همچنین سايه‌‌افكندن مسائل خاص بين‌الملل مانند تحريم صنعت نفت و گاز ايران، پرداختن به مسائل فناورانة صنعت و تلاش جدی‌تر در جهت رفع نیازهای این صنعت را ضروری ساخته است. تبيين و تدوين استراتژی كلان در زمینة توسعة فناوري مي‌تواند به سایر برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت کشور در زمینة توسعة دانش و فناوری جهت داده و با تعیین اولویت‌ها، روند رشد و توسعة فناوری را بیش از پیش تسهیل سازد.در این راستا توجه به محیط رقبا به‌ویژه آن دسته که تلاش ویژه‌ای در جهت فراملی نشان‌دادن خود دارند، اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. مطالعة روند توسعه و استراتژي پيشرفت و چالش‌هاي استخراج‌شده در حوزة فناوری این شرکت‌ها مي‌تواند مسير آيندة جهان و نيازمندي‌هاي آن را روشن‌تر سازد و صنعت نفت کشور را در برنامه‌ريزي و تدوين استراتژي‌هاي مؤثر و کارآمدتر ياري رساند. در ‌اين مقاله خلاصه‌اي از پژوهش صورت‌گرفته در پژوهشگاه صنعت نفت دربارة استراتژي فناوری نمونه‌های برتر جهانی (عربستان و ژاپن) که به‌نوعی رقیب جدی صنعت نفت ایران نیز تلقی می‌شوند، ارائه می‌شود.

دریافت مقاله

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*