خانه / سیاستگذاری نفت و گاز / حکمراني حوزه انرژي / مفهوم و ابعاد « انگیزاننده‌های مهاجرت داوطلبانه متخصصان» صنعت نفت با تاکید بر نقش و کارکردهای مدیریت منابع انسانی: رویکردی سیاستی

مفهوم و ابعاد « انگیزاننده‌های مهاجرت داوطلبانه متخصصان» صنعت نفت با تاکید بر نقش و کارکردهای مدیریت منابع انسانی: رویکردی سیاستی

مهاجرت متخصصان از صنایع راهبردی و کلیدی کشور یکی از دغدغه‌های اصلی اندیشمندان و سیاست‌گذاران در سطوح عالی است که به صورت خاص، صنعت نفت کشور، آسیب‌های فراوانی از این موضوع دیده است. از آنجا که تلاش برای واکاوی ابعاد این مسئله و سعی در کاهش انگیزه‌های مهاجرت داوطلبانۀ متخصصان از کشور بسیار ضروری است، در پژوهش حاضر، ضمن مفهوم‌پردازی و بررسی ابعاد انگیزاننده‌های مهاجرت داوطلبانۀ متخصصان در صنعت نفت کشور، با تأکید بر نقش وکارکردهای مدیریت منابع انسانی، این عوامل رتبه‌بندی شده‌اند. بر این اساس، پس از انجام مطالعات کتابخانه‌ای و طراحی مدل نهایی، اعتبارسنجی مدل براساس نظر متخصصان حوزۀ منابع انسانی انجام شد و پرسش‌نامۀ نهایی که به صورت مقایسات زوجی تدوین شده بود توسط ده نفر از متخصصان نفتی مهاجرت کرده از کشور، تکمیل گردید. براساس نتایج پرسش‌نامه‌ها که با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تجزیه و تحلیل شد، از میان سه عامل مؤثر در انگیزه ــ یعنی شخصیت، نوع شغل بین‌المللی و ویژگی جمعیتی ــ عامل شخصیت به عنوان مهم‌ترین عامل و از میان چهار هدف انگیزشی ــ یعنی پیشرفت شغلی، تغییر زندگی، انگیزۀ مالی و ماجراجویی ــ عامل پیشرفت شغلی بالاترین رتبه و اولویت را کسب کرد. توصیه‌های سیاستی به منظور مدیریت فضای مهاجرت متخصصان در کشور، در بخش پایانی مقاله ارائه شده‌اند.

link
نویسندگان
محمد نوروزی email ۱؛ محمد جوادی۲
۱دکترای مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز و عضو مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)
۲دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی با تخصص منابع انسانی، دانشگاه امام صادق (ع

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*