خانه / سیاستگذاری نفت و گاز / چالش های استات اویل در مسیر توسعه-محمد رضا کثیری
استات اویل تولید در یک سکوی نفتی دریای شمال را متوقف کرد

چالش های استات اویل در مسیر توسعه-محمد رضا کثیری

بسیاری از کشورهای صاحب منابع نفت و گاز، دارای شرکتهای عملیاتی(اکتشاف و تولید) دولتی هستند. برخی از این شرکتها برخلاف بسیاری دیگر، از بدو تأسیس تاکنون، رشد قابلتوجهی در ابعاد فنی، مالی، حقوقی، تجاری، فناوری و مدیریتی که موردنیاز یک شرکت اکتشاف و تولید بینالمللی است، داشتهاند. شرکت نفت استاتاویل نروژ از ابتدای امر کاملاً دولتی و با توانمندی بسیار کم در صنعت نفت و گاز در سال ۱۹۷۲ تأسیس شد. اما بعد از طی دوران اولیه خود، در سال ۱۹۷۴ بهعنوان شرکت غیرعامل و شریک IOC برتر زمان خود شد. پس از طی این مرحله در سال ۱۹۷۸، بهعنوان شرکت عامل پیماننامه سرمایهگذاری مشترک قرار گرفت که نسبت به مرحله قبل به توانمندیهای بیشتری نیاز داشت. پس از پشت سر گذاشتن موافقتآمیز این دو مرحله، در سال ۱۹۸۵ از دولت، استقلال مالی پیدا کرد و در سال ۲۰۰۱ بخشی از آن در بهابازار واگذار شد. شرکت استاتاویل در حال حاضر به ۳۵ کشور دنیا صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد و در میدانهای مختلف در سراسر دنیا، عملیات اکتشاف و تولید انجام میدهد. در این مقاله تمام مراحل رشد شرکت استاتاویل و عوامل رشد آن در ۵ دوره تاریخی توضیح دادهشده است.

دریافت اصل مقاله

این مقاله توسط آقای محمدرضا کثیری در نشریه اکتشاف و تولید منتشر شده است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*