خانه / مسائل فنی نفت و گاز / تصاوير مفيد از مسائل فني نفت و گاز

تصاوير مفيد از مسائل فني نفت و گاز

نشريه اکتشاف و توليد نفت و گاز تصاوير بسيار خوب و زيبايي از فرآيندهاي نفت و گاز تهيه کرده است که از طريق پيوندهاي زير قابل دريافت است.وب سايت اصلي اين نشريه نيز در اينجاقابل دسترسي است.

 

103. آشنايی بافرآيندهای اکتشاف منابع نفت و گاز در کشور
104. معرفی کارخانه گاز و گاز مايع
105. انواع آسيب های وارد به سازند
106. انواع گير رشته لوله حفاری(قسمت اول)
107. انواع گير رشته لوله حفاری(قسمت دوم)
108. شناورهای مربوط به عمليات فراساحلی در ميادين نفت و گاز(قسمت اول)
109. شناورهای مربوط به عمليات فرا ساحلی در ميادين نفت و گاز(قسمت دوم)
110. کنترل توليد ناخواسته گاز از مخزن-قسمت اول: بررسی عوامل بروز مشکل
111. مديريت کنترل توليد گاز ناخواسته از مخزن-قسمت دوم: راه های شناسايی محل ورود گاز
112. مديريت توليد گاز ناخواسته از مخزن-قسمت سوم: راه های کنترل و مقابله با توليد گاز ناخواسته
113. انواع مته های حفاری در صنايع نفت و گاز
114. انواع آسيب ديدگی های متداول در مته های حفاری(قسمت اول:مته های سه کاجه)
115. انواع آسيب ديدگی های متداول در مته های حفاری(قسمت دوم:مته هاي الماسه)
116. تزريق گاز در مخازن نفتی کشور و بررسی موانع موجود
117. انواع تفکيک کننده يا جدا کننده (قسمت اول: از نظر ساختمان)
118. انواع تفکيک کننده( قسمت دوم: از نظر عملکرد)
119. انواع اسيدهای متداول در اسيدکاری چاه های نفت و گاز
120. روش های اسيدکاری سازندهای ماسه سنگ و کربناته
121. انواع افزايه های متداول در اسيدکاری چاه های نفت و گاز
122. معرفی اجزای رشته تکميلی درون چاهی
123. معرفی اجزای رشته تکميلی درون چاهی(قسمت دوم)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*