خانه / مسائل فنی نفت و گاز / فرآیند توسعه سیستم های چاه های هوشمند

فرآیند توسعه سیستم های چاه های هوشمند

اهداف بهکارگیری فنآوری چاههای هوشمند با توجه به نحوه و نوع پیادهسازی آن میتواند شامل کاهش هزینههای تداخل در تولید، تأخیر در تولید آب/گاز، افزایش بازیافت، بهبود تولید/عملکرد تزریق سیال، مدیریت همزمان تولید و تزریق، مدیریت ریسکهای تحتالارضی، بهبود عملکرد تولید از چند لایه و/یا کاهش تعداد چاههای مورد نیاز برای توسعهی میدان از طریق تولید همزمان از چند ناحیهی مخزنی با فشارهای متفاوت باشد. نصب تجهیزات هوشمندی ممکن است جهت رسیدن به اهداف چندگانه نیز انجام شود. این اهداف ممکن است ملزومات متفاوتی برای عملکرد سختافزارهای نصب شده نیاز داشته باشند؛ گاهی اوقات ممکن است عملکردها با هم در یک راستا نباشند (مثلاً لازم باشد تولید نفت را بیشینه و همزمان تولید گاز یا آب را کمینه کرد). بنابراین در بهبود عملکرد، انتخاب تابع هدف بسیار مهم و کلیدی است.

در این مقاله با توجه به شرایط طراحی چاه کاربردهای فنآوری مخازن هوشمند در میادین نفت و گاز شناسایی خواهد شد. در ادامه، نحوهی توسعه ی سیستم چاههای هوشمند ارائه و سپس متغیرهای اساسی و عمومی غربالگری تشریح خواهد شد. در انتها نیز موارد قابلبررسی در مخازن ماسهسنگی تشریح میشود.

دریافت اصل مقاله

این مقاله از استاد تورج بهروز در شماره ۱۴۴ نشریه اکتشاف و تولید نفت و گاز منتشر شده است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*