خانه / سیاستگذاری نفت و گاز / مدیریت فناوری در صنعت نفت / بررسی وضعیت کنونی پژوهش و فن آوری در صنعت نفت ایران

بررسی وضعیت کنونی پژوهش و فن آوری در صنعت نفت ایران

توسعه فناوری در صنعت نفت از دغدغه بسیاری از مسئولین و اندیشه ورزان این حوزه است در مقاله ای که آقای دکتر مجتبی کریمی از دوستان عزیزمان نوشته است به این موضوع پرداخته و تصویری کلی از وضعیت پژوهش و فناوری در این صنعت در کشورمان ارائه کرده اند که چکیده و اصل مقاله را در ادامه دریافت فرمایید.

در خصوص پژوهش و فنآوری در صنعت نفت ایران سئوالات و ابهاماتی وجود دارد که نیازمند شفافسازی است. اینکه تعریف فنآوری و توسعهی آن در بخش بالادستی صنعت نفت چیست و آیا میتوان یک تعریف واحد و جامع از آن ارائه کرد؟ در حال حاضر جایگاه کنونی صنعت نفت از لحاظ سطح فنآورانه فاصلهی قابلتوجهی با حالت ایدهآل دارد. این فاصله به چه دلایلی ایجاد شده و مهمترین دلایل یا چالشهای ریشهای موجود بر سر راه توسعهی فنآوری در بخش بالادستی چیست؟

 رسیدن به پاسخی جامع برای پرسشهایی از این دست، نیازمند نظرات کارشناسان و صاحبنظران است. با اینحال برای تحلیل و واکاوی وضعیت پژوهش و فنآوری در نفت، ارائهی تصویری اولیه از آن ضروری است. دربارهی تصویر اولیه وضعیت پژوهش و فنآوری در نفت، صاحبنظران و فعالان حوزهی فنآوری نکات مهم و قابلتأملی ارائه کردهاند که در این مقاله سعی شده مهمترین  این مطالب و نظرات ارائه گردد.

دریافت اصل مقاله

%d8%b6

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*