خانه / سیاستگذاری نفت و گاز / مدیریت فناوری در صنعت نفت / مطلب میهمان: ارزیابی توانمندی تکنولوژیک در سطح صنعت نفت و گاز

مطلب میهمان: ارزیابی توانمندی تکنولوژیک در سطح صنعت نفت و گاز

مطلبی که در ادامه می آید مقاله ای است که توسط آقایان صادق پیمان خواه و هادی نیلفروشان تالیف شده است. در این مقاله، نویسندگان کوشیده اند با توصیف و توضیح ارزیابی توانمندی تکنولوژیک در صنعت نفت، چارچوبی در این زمینه ارائه کنند. این مطلب به عنوان، مقدمه عملیاتی در این زمینه ارائه شده است البته نیازمند توسعه لازم برای ورود به عملیاتی سازی این فرآیند است.

ارزيابي توانمندي تكنولوژيك يكي از ابزارهاي كليدي در فضاي مديريت تكنولوژي است كه ادبيات متناظر با آن در طول ساليان گذشته بسط و توسعه فراواني يافته است، مهمترين كاربرد اين ابزار شناسايي نقاط قوت و ضعف تكنولوژيك با هدف اندازهگيري شكاف تكنولوژيك تكنولوژي است تا بر اساس آن بتوان به تدوين استراتژي و برنامهريزي تكنولوژي مبادرت نمود. البته عمده توسعه ادبيات اين موضوع در سطح بنگاه بوده است؛ در سطح ملي نيز ادبيات اين موضوع به جهات مختلف و از جمله به اقتضاي كاربرد آن جهت رتبهبندي توانمندي تكنولوژيك كشورها و نيز تسهيل فرآيندهاي مرتبط با همكاريهاي تكنولوژيك بين صنايع مشابه در كشورهاي مختلف توسعه يافته است؛ با اين وجود، ادبيات موضوع در سطح صنعت توسعه بسيار كمي يافته است و مدلهاي مناسب در اين زمينه بسيار كم است. در اين مقاله تلاش شده است ابعاد مساله ارزيابي توانمندي تكنولوژيك در سطح صنعت مورد واكاوي قرار گرفته و با موضوع مطالعه قرار دادن صنعت نفت و گاز ، تلاش شود چارچوبي مفهومي و كيفي جهت ارزيابي توانمندي تكنولوژيك در سطح صنعت نفت و گاز ارائه گردد.

دریافت مقاله

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*