خانه / سیاستگذاری نفت و گاز / مدیریت فناوری در صنعت نفت / مطلب میهمان: فرآیندی نو در مدیریت فن آوری و نوآوری حوزه ی بالادستی صنعت نفت

مطلب میهمان: فرآیندی نو در مدیریت فن آوری و نوآوری حوزه ی بالادستی صنعت نفت

شرایط کنونی صنعت نفت و تغییر و تحولات سیاسی و بینالمللی، شرایط را برای ورود سریعتر حوزههای مهم بالادستی و پاییندستی صنعت نفت به باشگاه شرکتهای بزرگ فنآورمحور جهان آماده میکند. در این بین توجه دقیقتر به ادبیات حاکم بر صنعت نفت جهان اعم از ارزشگذاری فنآوری، شرکتهای پیشرو و دنبالهرو و استراتژی فنآوری از اهمیت ویژهای برخوردار است. همچنین عنایت ویژه به حوزههای فنآوریهای کلیدی و نحوهی مدیریت زنجیرهی فنآوری نیز مهم به نظر می رسد؛ چراکه بهطور کلی از بدو شکلگیری این صنعت تا کنون حوزهی اکتشاف و تولید در صنعت نفت روی لبههای فنآوری حرکت کرده و محرک اصلی رشد فعالیتهای اکتشافی بهخصوص در دهههای ۷۰ و ۸۰ میلادی بوده است. همچنین بسیاری از فنآوریهای مؤثر در این حوزه مثل ۳D seismic, horizontal wells, FPSOs در دههی ۹۰ و در اثر پیشرفتهای فنآورانهی مرتبط به بازار ارائه شد. امروزه نیز مرزهای این فنآوریها تا نرمافزارهای پیشرفته، علم مواد و روباتیک گسترش یافته است. در این مقاله سعی شده مجموعهای از چالشهای حاکم بر مدیریت فنآوری و نوآوری صنعت نفت جهان (بهطور مشخص شرکتهای نفتی) و همچنین نوع تعامل شرکتهای بینالمللی با این مقوله ارائه شود و سپس راهکارهای مطالعه شده در این زمینه تشریح گردد.

برای دریافت اصل مقاله به پیوند مراجعه فرمایید

دریافت مقاله

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*