خانه / بازیگران نفت و گاز / نهادهای بین المللی نفتی / اوپک / سازمان کشورهای صادرکننده ی نفت (اوپک) و سازمان تجارت جهانی؛ ادغام نفت در نظام تجارت جهانی

سازمان کشورهای صادرکننده ی نفت (اوپک) و سازمان تجارت جهانی؛ ادغام نفت در نظام تجارت جهانی

عضویت در سازمان تجارت جهانی مجموعهای از حقوق و تکالیف را برای اعضا ایجاد میکند که لازم است هرعضو آنرا بهعنوان مجموعهای یکپارچه از فرصتها، تعهدات و محدودیتهای سرمایهگذاریها و نیز سیاستگذاریهای اقتصادی بپذیرد. تأثیر این سازمان بر امور بینالمللی موجب شده کشورهای صادرکنندهی نفت به ضرورت ورود نفت در تعاملات سازمان تجارت جهانی واقف شوند. هرچند نفت در هیچکدام از ادوار مذاکرات موافقتنامهی عمومی تعرفه و تجارت (گات۱) و سازمان تجارت جهانی مستقیماً موضوع بحث نبوده اما موضوعات بسیاری که ارتباط تنگاتنگی با نفت و فرآوردههای نفتی و منافع کشورهای صادرکنندهی نفت دارند در مذاکرات این سازمان مطرح شده و مورد مذاکره قرار گرفتهاند. با توجه به اینکه امروزه تعدادی از اعضای اوپک عضو سازمان تجارت جهانی هستند و برخی فرآیند الحاق را پشت سر میگذارند و اوپک نیز خواهان حضور در جلسات این سازمان بهعنوان ناظر شده این نوشتار با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی، ورود نفت به سازمان تجارت جهانی در چارچوب سازمان کشورهای صادرکنندهی نفت را بررسی میکند.

Article


قائدی زاده نجمه. سازمان کشورهای صادرکننده ی نفت (اوپک) و سازمان تجارت جهانی؛ ادغام نفت در نظام تجارت جهانی. ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز. ۱۳۹۷; ۱۳۹۷ (۱۵۶) :۲۹-۳۷

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*