خانه / اقتصاد بدون نفت / اقتصاد مقاومتی و نفت / توسعه و توليد فن آورمحور ميادين هيدروکربنی

توسعه و توليد فن آورمحور ميادين هيدروکربنی

ارتباط اقتصاد مقاومتی با صنعت نفت انکار ناپذیر است. برخی از اندیشمندان، صنعت نفت را پایه اقتصاد مقاومتی می دانند. در بند چهاردهم سياست های کلی اقتصاد مقاومتی، به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و حفظ و توسعه  ظرفيت های توليد نفت اين منابع (به ويژه در ميادين مشترک)، بر افزايش ذخاير راهبردی نفت و گاز کشور تأکيد شده است. از سوی ديگر در بخش اول بند پنجم سياست های کلی علم و فن آوری، افزايش سهم علم و فن آوری در اقتصاد و درآمد ملی، ازدياد توان ملی و ارتقاء کارآمدی مورد توجه واقع شده است.

مقاله ای که به پیوست آمده اس به دنبال آن است تا با ارائه ی روش شناسی طرح توسعه و توليد دانش بنيان يا فن آور محور ميادين هيدروکربنی، در جهت برآورده شدن سياست های مذکور گام بردارد.این مقاله توسط اساتید معزز سید مهدیا مطهری و سید صالح هندی نوشته شده است و در شماره 118 نشریه اکتشاف و تولید متشر شده است.

دریافت مقاله

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*