خانه / مسائل فنی نفت و گاز / طراحی پایلوت ازدیاد برداشت- چالش ها و راهکارها

طراحی پایلوت ازدیاد برداشت- چالش ها و راهکارها

بر اساس نقشه راه ازدیاد برداشت، برای مواجهه و کاهش ریسک سرمایهگذاری در پروژههای ازدیاد برداشت با توجه به عدمقطعیتهای زمینشناسی- مخزنی و هزینه بالای اجرایی کردن این پروژهها، از رویکرد سیستماتیک منتهی به پایلوت میدانی ازدیاد برداشت استفاده میشود. با توجه به تجربیات کسب شده در طراحی پایلوت ازدیاد برداشت، میتوان چالشهای آن را در سه دسته آزمایشگاهی، تعمیم نتایج آزمایشگاه به مدل و در نهایت، مدلسازی و طراحی دستهبندی کرد. در این مقاله با بیان این چالشها، راهکارهایی برای بهبود طراحی پایلوت ازدیاد برداشت در این سه حوزه ارایه میشود. راهکارهای ارایه شده در این سه حوزه عبارتاند از: سیلابزنی مغزه توسط سیالات مخزنی با رویکرد ازدیاد برداشت، استفاده از فناوری پیشرفته رصد حرکت سیال در مغزه، شبیهسازی در مقیاس مغزه و استفاده از توابع شبهجریانی بر اساس انطباق تاریخچه، انتخاب منطقه پایلوت، شبیهسازی برشی و استفاده از شبیهسازهای جانبی برای مدل کردن پدیدههای ویژه از جمله رسوب آسفالتین.

برای دریافت این مقاله که به قلم محمد پروازدوانی، سید مهدیا مطهری و حسن گلقندشتی تالیف شده است در پیوند زیر کلیک فرمایید.

EOR & IOR

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*