خانه / سیاستگذاری نفت و گاز / ترمینال های دریایی واردات LNG؛ فرصت ها و چالش ها

ترمینال های دریایی واردات LNG؛ فرصت ها و چالش ها

ترمینالهای واردات LNG شامل زیرساختها و تأسیساتی رابط میان کشتیهای انتقال LNG و خطوط لوله مصرف گاز است. در واقع این ترمینالها که بخشی از زنجیرهی عرضهی LNG بهشمار میروند در مواردی که امکان فنی یا اقتصادی احداث خطوط لوله انتقال گاز فراهم نیست گاز تولیدی مناطق دور افتاده را به بازار مصرف عرضه میکنند. یکی از مزایای احداث تأسیسات دریایی حذف هزینههای مربوط به لایروبی آبراهههای داخلی، افزایش دسترسی به تأسیسات، ایمنی و کاهش زمان سفرهای دریایی کشتیهای LNG بهدلیل عدم نیاز به ورود به آبهای پرترافیک و شلوغ ساحلی است. هزینههای سرمایهای ساخت یک ترمینال شناور جدید حدود ۶۰ درصد هزینههای یک ترمینال ساحلی بوده و در مدت زمان کوتاهتری ساخته میشود. یکی از عوامل اصلی مؤثر بر ساخت ترمینالهای دریایی مخازن ذخیرهسازی مورد نیاز برای این تأسیسات است. اگر ترمینال ظرفیت ذخیرهسازی کافی داشته باشد میتوان از آن بهعنوان ترمینال اصلی (پایه) جهت تحویل مداوم و پیوستهی گاز به شبکه خطوط لوله داخلی استفاده کرد. از برخی ترمینالها فقط میتوان در شرایط پیک مصرف گاز در شبکه استفاده کرد. انعطافپذیری تأسیسات FSRU زیاد است و با توجه به تغییرات تقاضای فصلی میتوانند تغییر مکان دهند. در مواقعی از سال که تقاضای گاز زیاد است از تأسیسات FSRU بهعنوان ترمینال شناور استفاده میشود و هنگامی که تقاضا کاهش مییابد این تأسیسات بهعنوان کشتی انتقال LNG بهکار میرود. ترمینالهای ساحلی نیازمند اخذ مجوزهای زمانبر و طولانی هستند. همچنین برای ساخت این ترمینالها قراردادهای بزرگ مهندسی عمران مورد نیاز است و باید حجم زیادی از مواد و مصالح و نیروی کار جابهجا شوند. تأثیرات محیطی تأسیسات FSRU در محل استقرار تأسیسات اندک است.

Article

رحیمی غلامعلی، دهقانی تورج. ترمینال های دریایی واردات LNG؛ فرصت ها و چالش ها. ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز. ۱۳۹۷; ۱۳۹۷ (۱۵۶) :۱۴-۲۲

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*