خانه / مسائل مالی نفت و گاز / سرمايه گذاري در نفت / بررسی تأثیر ریسک های استراتژیک بازار نفت در قراردادهای فروش نفت خام

بررسی تأثیر ریسک های استراتژیک بازار نفت در قراردادهای فروش نفت خام

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر ریسکهای استراتژیک بازار نفت بر قراردادهای آنست. برای رسیدن به اهداف تحقیق از تئوری TEFCEL ابراهیمی (۲۰۱۲) استفاده شده است. با توجه به هدف مورد نظر، این تحقیق از نوع کاربردی  است و بر اساس نوع دادههای مورد استفاده، در زمرهی تحقیقات کمّی محسوب میشود. جامعهی آماری تحقیق نیز همهی متخصصان شرکت ملی نفت ایران از جمله مدیران، کارشناسان و رؤسای واحدهای ستادی با مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر هستند که شامل ۳۵۵۹  نفر است. با مراجعه به فرمول کوکران ۳۴۷ نفر بهعنوان نمونهی آماری و بهروش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها نیز پرسشنامهی محقق است که روایی آن توسط کارشناسان و اساتید تأیید شده و پایایی آن بهکمک ضریب آلفای کرونباخ قبول گردیده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون دوجملهای) استفاده شده است.

نتایج تحقیق نشان میدهد که ریسکهای استراتژیک بازار نفت بر قراردادهای فروش آن تأثیری معنیدار دارند. همچنین یافتهها حاکی از آنست که تأثیر ریسکهای فنی، اقتصادی، مالی، و همچنین ریسکهای بازرگانی، قراردادی، محیطی و ریسکهای حقوقی بازار نفت نیز بر قراردادهای فروش نفت خام معنیدار هستند.

این مطلب توسط  خانم شیرین آبادی فراهانی در نشریه اکتشاف و تولید منتشر شده است.

 دریافت اصل مقاله

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*