خانه / سیاستگذاری نفت و گاز / حکمراني حوزه انرژي / رانت منابع طبیعی، فساد و حکمرانی خوب (شواهدی از کشورهای دارنده منابع طبیعی)

رانت منابع طبیعی، فساد و حکمرانی خوب (شواهدی از کشورهای دارنده منابع طبیعی)

پژوهش حاضر سعی دارد تا ضمن بررسی تأثیر رانت منابع طبیعی بر شاخص فساد در کشورهای دارای وفور منابع طبیعی، اثرات تعاملی رانت  و حکمرانی خوب را بر روی فساد این کشورها آزمون کند. بدین منظوریک مدل نظری با رویکرد تئوری بازیهاو با بهره گیری از رهیافت  سمبیت باتچریا و رولند هودلر طراحی شده است. بر مبنای مدل فوق و جهت انجام آزمون تجربی، داده های مربوط به شاخص فساد، شاخص حکمرانی خوب، درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و سایر درآمدهای ۵۰ کشور منتخب که بالاترین سطح درآمدی حاصل از منابع طبیعی را دارند را در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ را در قالب رهیافت پانل دیتامورد استفاده قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد که رابطه بین فساد و رانت منابع به کیفیت شاخص های حکمرانی خوب وابسته است به گونه ای که با محقق شدن حداقلی از این شاخص، می توان اثرات فسادآفرین رانت منابع را کنترل نمود. با کنترل اثرات دوره های زمانی و اثرات ثابت منطقه ای و سایر متغیر ها، نتایج فوق حفظ می شود. همچنین استفاده از شاخص های شاخص اثر بخشی دولت و شاخص کیفیت مقررات به جای شاخص حکمرانی خوب نیز نتایج کلی مطالعه را تأیید می کند.

شناسنامه مقاله:

ناصری علی رضا، فرجی دیزجی سجاد، پورسلیمی حمید رضا. رانت منابع طبیعی، فساد و حکمرانی خوب (شواهدی از کشورهای دارنده منابع طبیعی). فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی. ۱۳۹۶; ۱۴ (۵۵) :۱۰۷-۱۳۲

Economic Analysis of Liability and compensation System of Oil Tanker Pollution

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*